Details

Varumärkesidentitet : företagets själ

by Nilsson, Jessica; Jansson, Simona; Evaldsson, Maria

Abstract (Summary)
Branding – the spirit of the company, these three words describes our paper in a very good way. The most important is to initiate a clear and well thought branding. This process is very tuff but when you find it then it will last a long time. To find what the companies’ core value is, to find what’s unique for the company. This is supposed to be something that’s tough for the competitors to copy. The purpose with our paper was to find the significant of branding, how it communicates and why it’s so important. We also wanted to find how important the logotype is in search of a branding. We have done both personal and email interviews with people that daily work with branding. We wanted to achieve an information knowledge that we assumed to be enough, so that we could get a good ground to stand on. We got to the conclusion that branding is the personality that a brand has and with its help you then try to find the sense, that in the end leads to a two-way communication. This means all kinds of communication, intern as extern. Branding is not something that sits in the logotype because it can only help out as an information carrier. III Förord Först och främst vill vi tacka alla de personer som har ställt upp på att bli intervjuade. Utan er hade denna uppsats inte kunnat bli så innehållsrik och verklighetsvinklad. Det är lätt att endast tro att det som står skrivet i böckerna är det som gäller. Så utan dessa intervjuer hade vi inte haft mycket att diskutera kring. Vi skulle också vilja ge ett stort tack till vår handledare Ann Johansson, som har gett förslag på förbättringar och uppmuntrat oss under arbetets gång. Vi vill också tacka våra nära och kära för att de stått ut med oss under dessa veckor. Detta är en C-uppsats inom ämnet informatik. För att skapa informationen så att den kommer åt konsumenterna på rätt sätt, bör man veta hur man når ut med rätt budskap. Det har varit väldigt intressant och kul att skriva denna uppsats och genomföra intervjuer med branschfolk. Men tyvärr så kan man inte få med allt och det är lätt att sväva iväg utanför ämnesområdet. Till sist hoppas vi att ni kommer bli lika inspirerade efter att ha läst denna uppsats som vi blivit genom att skriva den. Uddevalla den 3 januari 2003 Jessica Nilsson Maria Evaldsson Simona Jansson IV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 1.1 INTRODUKTION 1 1.2 PROBLEMBAKGRUND 2 1.3 PROBLEMFORMULERING/SYFTE 2 1.4 AVGRÄNSNING 2 1.5 DISPOSITION 3 2. METOD 4 2.1 VÅRT ANGREPPSÄTT 4 2.2 DATAINSAMLING 4 2.3 URVAL 5 2.3.1 INTERVJUADE PERSONER 5 2.3.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 6 2.4 KVALITETSGRANSKNING 6 2.4.1 RELIABILITET 6 2.4.2 VALIDITET 7 2.5 DEFINITIONER AV BRANSCHTERMER 7 3. TEORI 8 3.1 MÄRKESIDENTITET 8 3.2 HUR SKAPAS EN STARK MÄRKESIDENTITET? 9 3.3 MÄRKES ELEMENT 9 3.4 BRAND EQUITY 10 3.5 FÖRETAGSIDENTITET - CORPORATE IDENTITY 10 3.6 GRAFISKT PROGRAM (CORPORATE IDENTITY PROGRAM) 11 3.7 VARUMÄRKE 11 3.7.1 DEFINITION AV BEGREPPET VARUMÄRKE 11 3.7.2 CONSUMER BEHAVIOUR – OM VARUMÄRKESUPPBYGGNAD UR
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:varumärken identitet logotyper

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.